شهریه و ثبت نام

شهریه

شهریه دوره های مکالمه :

با نظر مساعد مسئولین دانشگاه، به مناسبت آغاز به کار مرکز زبان در بخش مکالمه مسئولین محترم دانشگاه با تخفیف ۳۰% شهریه ثبت نام برای دانشجویان موافقت نموده اند و دانشجویان از مبلغ شهریه ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال فقط ۹۹۰/۰۰۰ ریال برای شرکت در بخش مقدماتی و پیشرفته به حساب درآمدهای اختصاصی مرکز زبان دانشگاه رازی به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی واریز و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری است. قابل ذکر است همراه با ارسال تصویر فیش واریزی روز انتخابی خود را از میان ساعت های اعلام شده توسط مرکز ارسال فرمایید.

 

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

شماره تماس: خانم سربازمحمدی 09036746306