آزمون تعیین سطح مجدد مرکز زبان دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون تعیین سطح مجدد مرکز زبان دانشگاه

آزمون تعیین سطح مجدد مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی
  با توجه به اینکه تعداد زیادی ازمتقاضیان در امتحان تعیین سطح هنوز شرکت ننموده اند مرکز زبان در نظر دارد برای متقاضیان در روز جمعه تاریخ 96/08/05 در ساعت 10 صبح در محل مجتمع کلاسی امتحان تعیین سطح مجدد برگزار می نماید لازم به ذکر است کسانی که در امتحان تعیین سطح شرکت ننمایند در سطح بندی در سطح مبتدی قرار خواهند گرفت.
شهریه آزمون تعیین سطح مکالمه دانشگاه رازی مبلغ 300/000 ریال می باشد
شماره حساب: ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ بانک ملی، بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی
زبان آموزانمی بایست کارت دانشجویی و تصویر فیش واریزی خود را به شماره کارشناس مرکز تلگرام نمایند و روز آزمون اصل فیش واریزی را همراه خود بیاورند.
شماره تماس کارشناس مرکز: ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶