تاریخ و ساعت کلاس های مکالمه مرکز زبان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ و ساعت کلاس های مکالمه مرکز زبان

برگزاری کلاس مکالمه انگلیسی Fun A مرکز زبان دانشگاه:

روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه ها و سه شنبه ها

روز تشکیل کلاس: یکشنبه مورخ 97/12/05

محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 2

برگزاری کلاس مکالمه زبان انگلیسی Fun B خانم بنی بیات:

روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری کلاس:11:45 - 13:15

روز تشکیل کلاس: یکشنبه مورخ 97/12/05

محل برگزاری کلاس مجتمع کلاسی، کلاس 6

برگزاری کلاس مکالمه زبان انگلیسی Fun B خانم حیدری:

روزهای تشکیل کلاس شنبه و دوشنبه

ساعت برگزاری کلاس:11:45 - 13:15

روز تشکیل کلاس: شنبه مورخ 97/12/04

محل برگزاری کلاس مجتمع کلاسی، کلاس 6

برگزاری کلاس مکالمه انگلیسی Top 1 A مرکز زبان دانشگاه:

روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه ها و سه شنبه ها

روز تشکیل کلاس: یکشنبه مورخ 97/12/05

محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 2

برگزاری کلاس مکالمه انگلیسی Top 1 B مرکز زبان دانشگاه:

روزهای تشکیل کلاس: دوشنبه ها و چهارشنبه ها

روز تشکیل کلاس: دوشنبه مورخ 97/12/06

محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 5

برگزاری کلاس مکالمه انگلیسی Top 2 A مرکز زبان دانشگاه:

روزهای تشکیل کلاس: شنبه ها و چهارشنبه ها

روز تشکیل کلاس: شنبه مورخ 97/12/04

محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 1

برگزاری کلاس مکالمه انگلیسی Top 2 B مرکز زبان دانشگاه:

روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه ها و سه شنبه ها

روز تشکیل کلاس: یکشنبه مورخ 97/12/05

محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 1

برگزاری کلاس مکالمه آلمانی سطح 1 مرکز زبان دانشگاه:

روزهای تشکیل کلاس: دوشنبه ها و چهارشنبه ها

روز تشکیل کلاس: دوشنبه مورخ 97/12/06

محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 7

برگزاری کلاس مکالمه انگلیسی آلمانی 2 مرکز زبان دانشگاه:

روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه ها و سه شنبه ها

روز تشکیل کلاس: یکشنبه مورخ 97/12/05

محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 4

برگزاری کلاس مکالمه فرانسه سطح 2 مرکز زبان دانشگاه:

روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

روز تشکیل کلاس: یکشنبه مورخ 97/12/05

محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 5

برگزاری کلاس مکالمه فرانسه سطح 4 مرکز زبان دانشگاه:

روزهای تشکیل کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها

روز تشکیل کلاس: شنبه مورخ 97/12/04

محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 4

هزینه تمامی کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه مبلغ 1/190/000 ریال و  برای دانشجویان دانشگاه رازی مبلغ 990/000 ریال و برای دانشجویان استعداد درخشان با تخفیف 10 درصدی 890/000 ریال می باشد.