موافقت با تخفیف شهریه برای دوره تربیت مدرس TOFEL IBT و academic writing - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موافقت با تخفیف شهریه برای دوره تربیت مدرس TOFEL IBT و academic writing

موافقت با تخفیف شهریه برای دوره تربیت مدرس  TOFEL IBT  و academic writing
با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با مسئولین محترم دانشگاه در خصوص تخفیف برای دانشجویان دانشگاه رازی  با تخفیف 34% موافقت نموده اند و دانشجویان از مبلغ 1/500/000ریال  فقط  مبلغ 990/000 ریال برای دوره تربیت مدرس TOFEL IBT  و مبلغ 990/000 ریال و برای academic writing برای سایر متقاضیان مبلغ 1/500/000 ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی واریز و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری است.
شماره تماس کارشناس مرکز: 09036746306